千字文完整版_千字文全文_千字文全文带拼音打印版

千字文,是梁武帝(502—549年)命人从王羲之书法作品中选取1000个不重复的汉字,命员外散骑侍郎周兴嗣编纂成文。

千字文完整版全文为四字句,对仗工整,条理清晰,文采斐然,是中国影响很大的儿童启蒙读物。

除此《千字文》之外,中国传统蒙学三大读物还有《三字经》和《百家姓》,接下来详细讲解下千字文。

千字文完整版全文带拼音如下:(打印版在最下方↓   千字文全文诵读

 • 天地玄黄(tiān dì xuán huáng)
 • 宇宙洪荒(yǔ zhòu hóng huāng)
 • 日月盈昃(rì yuè yíng zè)
 • 辰宿列张(chén xiù liè zhāng)
 • 寒来暑往(hán lái shǔ wǎng)
 • 秋收冬藏(qiū shōu dōng cáng)
 • 闰余成岁(rùn yú chéng suì)
 • 律吕调阳(lǜ lǚ tiáo yáng)
 • 云腾致雨(yún téng zhì yǔ)
 • 露结为霜(lù jié wéi shuāng)
 • 金生丽水(jīn shēng lì shuǐ)
 • 玉出昆冈(yù chū kūn gāng)
 • 剑号巨阙(jiàn hào jù què)
 • 珠称夜光(zhū chēng yè guāng)
 • 果珍李柰(guǒ zhēn lǐ nài)
 • 菜重芥姜(cài zhòng jiè jiāng)
 • 海咸河淡(hǎi xián hé dàn)
 • 鳞潜羽翔(lín qián yǔ xiáng)
 • 龙师火帝(lóng shī huǒ dì)
 • 鸟官人皇(niǎo guān rén huáng)
 • 始制文字(shǐ zhì wén zì)
 • 乃服衣裳(nǎi fú yī cháng)
 • 推位让国(tuī wèi ràng guó)
 • 有虞陶唐(yǒu yú táo táng)
 • 吊民伐罪(diào mín fá zuì)
 • 周发殷汤(zhōu fā yīn tāng)
 • 坐朝问道(zuò cháo wèn dào)
 • 垂拱平章(chuí gǒng píng zhāng)
 • 爱育黎首(ài yù lí shǒu)
 • 臣伏戎羌(chén fú róng qiāng)
 • 遐迩一体(xiáěr yī tǐ)
 • 率宾归王(shuài bīn guī wáng)
 • 鸣凤在竹(míng fèng zài zhú)
 • 白驹食场(bái jū shí chǎng)
 • 化被草木(huà bèi cǎo mù)
 • 赖及万方(lài jí wàn fāng)
 • 盖此身发(gài cǐ shēn fà)
 • 四大五常(sì dà wǔ cháng)
 • 恭惟鞠养(gōng wéi jū yǎng)
 • 岂敢毁伤(qǐ gǎn huǐ shāng)
 • 女慕贞洁(nǚ mù zhēn jié)
 • 男效才良(nán xiào cái liáng)
 • 知过必改(zhī guò bì gǎi)
 • 得能莫忘(dé néng mò wàng)
 • 罔谈彼短(wǎng tán bǐ duǎn)
 • 靡恃己长(mí shì jǐ cháng)
 • 信使可覆(xìn shǐ kě fù)
 • 器欲难量(qì yù nán liáng)
 • 墨悲丝染(mò bēi sī rǎn)
 • 诗赞羔羊(shī zàn gāo yáng)
 • 景行维贤(jǐng xíng wéi xián)
 • 克念作圣(kè niàn zuò shèng)
 • 德建名立(dé jiàn míng lì)
 • 形端表正(xíng duān biǎo zhèng)
 • 空谷传声(kōng gǔ chuán shēng)
 • 虚堂习听(xū táng xí tīng)
 • 祸因恶积(huò yīn è jī)
 • 福缘善庆(fú yuán shàn qìng)
 • 尺璧非宝(chǐ bì fēi bǎo)
 • 寸阴是竞(cùn yīn shì jìng)
 • 资父事君(zī fù shì jūn)
 • 曰严与敬(yuē yán yǔ jìng)
 • 孝当竭力(xiào dāng jié lì)
 • 忠则尽命(zhōng zé jìn mìng)
 • 临深履薄(lín shēn lǚ bó)
 • 夙兴温凊(sù xīng wēn qìng)
 • 似兰斯馨(sì lán sī xīn)
 • 如松之盛(rú sōng zhī shèng)
 • 川流不息(chuān liú bù xī)
 • 渊澄取映(yuān chéng qǔ yìng)
 • 容止若思(róng zhǐ ruò sī)
 • 言辞安定(yán cíān dìng)
 • 笃初诚美(dǔ chū chéng měi)
 • 慎终宜令(shèn zhōng yí lìng)
 • 荣业所基(róng yè suǒ jī)
 • 籍甚无竟(jí shèn wú jìng)
 • 学优登仕(xué yōu dēng shì)
 • 摄职从政(shè zhí cóng zhèng)
 • 存以甘棠(cún yǐ gān táng)
 • 去而益咏(qùér yì yǒng)
 • 乐殊贵贱(yuè shū guì jiàn)
 • 礼别尊卑(lǐ bié zūn bēi)
 • 上和下睦(shàng hé xià mù)
 • 夫唱妇随(fū chàng fù suí)
 • 外受傅训(wài shòu fù xùn)
 • 入奉母仪(rù fèng mǔ yí)
 • 诸姑伯叔(zhū gū bó shū)
 • 犹子比儿(yóu zǐ bǐér)
 • 孔怀兄弟(kǒng huái xiōng dì)
 • 同气连枝(tóng qì lián zhī)
 • 交友投分(jiāo yǒu tóu fèn)
 • 切磨箴规(qiē mó zhēn guī)
 • 仁慈隐恻(rén cí yǐn cè)
 • 造次弗离(zào cì fú lí)
 • 节义廉退(jié yì lián tuì)
 • 颠沛匪亏(diān pèi fēi kuī)
 • 性静情逸(xìng jìng qíng yì)
 • 心动神疲(xīn dòng shén pí)
 • 守真志满(shǒu zhēn zhì mǎn)
 • 逐物意移(zhú wù yì yí)
 • 坚持雅操(jiān chí yǎ cāo)
 • 好爵自縻(hǎo jué zì mí)
 • 都邑华夏(dū yì huá xià)
 • 东西二京(dōng xīèr jīng)
 • 背邙面洛(bèi máng miàn luò)
 • 浮渭据泾(fú wèi jù jīng)
 • 宫殿盘郁(gōng diàn pán yù)
 • 楼观飞惊(lóu guàn fēi jīng)
 • 图写禽兽(tú xiě qín shòu)
 • 画彩仙灵(huà cǎi xiān líng)
 • 丙舍旁启(bǐng shè páng qǐ)
 • 甲帐对楹(jiǎ zhàng duì yíng)
 • 肆筵设席(sì yán shè xí)
 • 鼓瑟吹笙(gǔ sè chuī shēng)
 • 升阶纳陛(shēng jiē nà bì)
 • 弁转疑星(biàn zhuàn yí xīng)
 • 右通广内(yòu tōng guǎng nèi)
 • 左达承明(zuǒ dá chéng míng)
 • 既集坟典(jì jí fén diǎn)
 • 亦聚群英(yì jù qún yīng)
 • 杜稿钟隶(dù gǎo zhōng lì)
 • 漆书壁经(qī shū bì jīng)
 • 府罗将相(fǔ luó jiàng xiàng)
 • 路侠槐卿(lù xiá huái qīng)
 • 户封八县(hù fēng bā xiàn)
 • 家给千兵(jiā jǐ qiān bīng)
 • 高冠陪辇(gāo guān péi niǎn)
 • 驱毂振缨(qū gǔ zhèn yīng)
 • 世禄侈富(shì lù chǐ fù)
 • 车驾肥轻(chē jià féi qīng)
 • 策功茂实(cè gōng mào shí)
 • 勒碑刻铭(lè bēi kè míng)
 • 磻溪伊尹(pán xī yī yǐn)
 • 佐时阿衡(zuǒ shíē héng)
 • 奄宅曲阜(yǎn zhái qū fù)
 • 微旦孰营(wēi dàn shú yíng)
 • 桓公匡合(huán gōng kuāng hé)
 • 济弱扶倾(jì ruò fú qīng)
 • 绮回汉惠(qǐ huí hàn huì)
 • 说感武丁(yuè gǎn wǔ dīng)
 • 俊乂密勿(jùn yì mì wù)
 • 多士实宁(duō shì shí níng)
 • 晋楚更霸(jìn chǔ gēng bà)
 • 赵魏困横(zhào wèi kùn héng)
 • 假途灭虢(jiǎ tú miè guó)
 • 践土会盟(jiàn tǔ huì méng)
 • 何遵约法(hé zūn yuē fǎ)
 • 韩弊烦刑(hán bì fán xíng)
 • 起翦颇牧(qǐ jiǎn pō mù)
 • 用军最精(yòng jūn zuì jīng)
 • 宣威沙漠(xuān wēi shā mò)
 • 驰誉丹青(chí yù dān qīng)
 • 九州禹迹(jiǔ zhōu yǔ jì)
 • 百郡秦并(bǎi jùn qín bìng)
 • 岳宗泰岱(yuè zōng tài dài)
 • 禅主云亭(shàn zhǔ yún tíng)
 • 雁门紫塞(yàn mén zǐ sài)
 • 鸡田赤城(jī tián chì chéng)
 • 昆池碣石(kūn chí jié shí)
 • 钜野洞庭(jù yě dòng tíng)
 • 旷远绵邈(kuàng yuǎn mián miǎo)
 • 岩岫杳冥(yán xiù yǎo míng)
 • 治本于农(zhì běn yú nóng)
 • 务兹稼穑(wù zī jià sè)
 • 俶载南亩(chù zǎi nán mǔ)
 • 我艺黍稷(wǒ yì shǔ jì)
 • 税熟贡新(shuì shú gòng xīn)
 • 劝赏黜陟(quàn shǎng chù zhì)
 • 孟轲敦素(mèng kē dūn sù)
 • 史鱼秉直(shǐ yú bǐng zhí)
 • 庶几中庸(shù jǐ zhōng yōng)
 • 劳谦谨敕(láo qiān jǐn chì)
 • 聆音察理(líng yīn chá lǐ)
 • 鉴貌辨色(jiàn mào biàn sè)
 • 贻厥嘉猷(yí jué jiā yóu)
 • 勉其祗植(miǎn qí zhī zhí)
 • 省躬讥诫(xǐng gōng jī jiè)
 • 宠增抗极(chǒng zēng kàng jí)
 • 殆辱近耻(dài rǔ jìn chǐ)
 • 林皋幸即(lín gāo xìng jí)
 • 两疏见机(liǎng shū jiàn jī)
 • 解组谁逼(jiě zǔ shuí bī)
 • 索居闲处(suǒ jū xián chǔ)
 • 沉默寂寥(chén mò jì liáo)
 • 求古寻论(qiú gǔ xún lùn)
 • 散虑逍遥(sǎn lǜ xiāo yáo)
 • 欣奏累遣(xīn zòu lèi qiǎn)
 • 戚谢欢招(qī xiè huān zhāo)
 • 渠荷的历(qú hé dì lì)
 • 园莽抽条(yuán mǎng chōu tiáo)
 • 枇杷晚翠(pí pá wǎn cuì)
 • 梧桐蚤凋(wú tóng zǎo diāo)
 • 陈根委翳(chén gēn wěi yì)
 • 落叶飘摇(luò yè piāo yáo)
 • 游鹍独运(yóu kūn dú yùn)
 • 凌摩绛霄(líng mó jiàng xiāo)
 • 耽读玩市(dān dú wán shì)
 • 寓目囊箱(yù mù náng xiāng)
 • 易輶攸畏(yì yóu yōu wèi)
 • 属耳垣墙(zhǔěr yuán qiáng)
 • 具膳餐饭(jù shàn cān fàn)
 • 适口充肠(shì kǒu chōng cháng)
 • 饱饫烹宰(bǎo yù pēng zǎi)
 • 饥厌糟糠(jī yàn zāo kāng)
 • 亲戚故旧(qīn qi gù jiù)
 • 老少异粮(lǎo shào yì liáng)
 • 妾御绩纺(qiè yù jì fǎng)
 • 侍巾帷房(shì jīn wéi fáng)
 • 纨扇圆洁(wán shàn yuán jié)
 • 银烛炜煌(yín zhú wěi huáng)
 • 昼眠夕寐(zhòu mián xī mèi)
 • 蓝笋象床(lán sǔn xiàng chuáng)
 • 弦歌酒宴(xián gē jiǔ yàn)
 • 接杯举觞(jiē bēi jǔ shāng)
 • 矫手顿足(jiǎo shǒu dùn zú)
 • 悦豫且康(yuè yù qiě kāng)
 • 嫡后嗣续(dí hòu sì xù)
 • 祭祀烝尝(jì sì zhēng cháng)
 • 稽颡再拜(qǐsǎng zài bài)
 • 悚惧恐惶(sǒng jù kǒng huáng)
 • 笺牒简要(jiān dié jiǎn yào)
 • 顾答审详(gù dá shěn xiáng)
 • 骸垢想浴(hái gòu xiǎng yù)
 • 执热愿凉(zhí rè yuàn liáng)
 • 驴骡犊特(lǘ luó dú tè)
 • 骇跃超骧(hài yuè chāo xiāng)
 • 诛斩贼盗(zhū zhǎn zéi dào)
 • 捕获叛亡(bǔ huò pàn wáng)
 • 布射僚丸(bù shè liáo wán)
 • 嵇琴阮啸(jī qín ruǎn xiào)
 • 恬笔伦纸(tián bǐ lún zhǐ)
 • 钧巧任钓(jūn qiǎo rén diào)
 • 释纷利俗(shì fēn lì sú)
 • 并皆佳妙(bìng jiē jiā miào)
 • 毛施淑姿(máo shī shū zī)
 • 工颦妍笑(gōng pín yán xiào)
 • 年矢每催(niánshǐměicuī)
 • 曦晖朗曜(xī huī lǎng yào)
 • 璇玑悬斡(xuán jī xuán wò)
 • 晦魄环照(huì pò huán zhào)
 • 指薪修祜(zhǐ xīn xiū hù)
 • 永绥吉劭(yǒng suí jí shào)
 • 矩步引领(jǔ bù yǐn lǐng)
 • 俯仰廊庙(fǔ yǎng láng miào)
 • 束带矜庄(shù dài jīn zhuāng)
 • 徘徊瞻眺(pái huái zhān tiào)
 • 孤陋寡闻(gū lòu guǎ wén)
 • 愚蒙等诮(yú méng děng qiào)
 • 谓语助者(wèi yǔ zhù zhě)
 • 焉哉乎也(yān zāi hū yě)

 

千字文全文带拼音word打印版下载地址:链接: https://pan.baidu.com/s/1CO_547LjG7IB3hXPt_ovXQ  密码: j9o5

千字文全文带拼音图片打印版下载地址:链接: https://pan.baidu.com/s/1aCC3WYys-URa-diatYybaA  密码: oq7m

千字文全文带拼音图片打印版示例:

千字文完整版全文带拼音打印版1 千字文完整版全文带拼音打印版2 千字文完整版全文带拼音打印版3 千字文完整版全文带拼音打印版4

您可以选择一种方式赞助本站

支付宝扫一扫赞助本站

微信钱包扫描赞助

目前评论:1   其中:访客  1   博主  0

 1. avatar 空白 5

  收藏了•千字文完整版,很不错

评论加载中...

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: